http://liuxun.org/blog/gdb-diao-shi-shi-fen-zhong-jiao-cheng/

http://my.oschina.net/begger/blog/266539